Advokatfirmaet

Arne Stecher & Partnere

Hambrosgade 6

1562 - København V

tlf. 01 - 13 47 00

 

VEDTÆGTER

 

for

 

Andelsboligforeningen Bakkegårds Alle 5

 

.

 

NAVN, HJEMSTED OG  FORMÅL.:

 

§ 1.

 

 

Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKEGÅRDS ALLE 5.

 

Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

 

§ 2.

 

Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr. 55 ao Frederiksberg,

beliggende Bakkegårds Alle 5, 1804 København V. .

 

MEDLEMMER:

 

§ 3.

 

Som medlem kan optages enhver, der bebor, ejer som med bestyrelsens god­kendelse samtidig med optagelsen flytter ind i en lejlighed. For så vidt angår beboelseslejemål må hvert medlem kun have een lejlighed og er for­pligtet til at bebo lejligheden, jfr. dog § 12.

 

 

INDSKUD, HÆFTELSE OG ANDEL:

 

§ 4.

 

For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til kr. 10.000,00 pr. fordelingstal. Indskud skal - med mindre bestyrelsen godkender andet - betales kontant, idet dog medlemmerne er berettiget til at modregne, hvad der ved stiftelsen indestå r som deposi­tum eller forudbetaling eller på indvendig vedligeholdelseskonto.

Ved optagelse af et nyt medlem efter stiftelsen til en lejlighed, der ikke tidligere har været beboet af en andelshaver skal der ud over indskud ind­betales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter §15 godkendes for 'andel og lejlighed. Prisen kan dog ikke være mindre end det oprindelige indskud med tillæg af, hvad der siden er betalt som forhøjet boligafgift og rimelig forrentning heraf samt til­ladte beløb for forbedringer i lejligheden.

 

§ 5.

 

Medlemmerne hæfter kun personlig solidarisk for den bank-sparekassegæld, der optages i forbindelse

med ejendommens erhvervelse, sikret ved ejerpan­tebrev i ejendommen. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser alene med deres forenings indskud , der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital

og ikke forrentes.

 

Et medlem eller hans bo hæfter efter stk. 1, 1.pkt., indtil ny andelshaver har overtaget lejligheden og

dermed er indtrådt i forpligtelsen.

 

§ 6.

 

Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan

foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at

svare til lejlighedernes lejeværdi.

 

§ 7.

 

Andelene i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. De kan kun

overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 14-21.  

 

For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbe­viset, kan bestyrelsen

udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.                          

 

 

BOLIGAFTALE:

 

§ 8.

 

Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgiften

og de Øvrige vilkår angives.

 

Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sæd­vanlig lejekontrakt

med de ændringer, der følger af disse vedtægter og ge­neralforsamlingens beslutninger.

 

BOLIGAFGIFT:

 

§ 9.

 

Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan foretage

regulering af boligafgiften

for de enkelte lejligheder, såle­des at det indbyrdes forhold mellem boligafgifternes størrelse

kommer til at svare til lejlighedernes indbyrdes værdi.

 

VEDLIGEHOLDELSE m.v.:

 

§ 10.

 

Andelshaverne har pligt til at vedligeholde lejligheden med maling, hvidt­ning og tapetsering

samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven påhviler en lejer,

eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.

 

Vedtager andelsboligforeningen at iværksætte forbedringer i ejendommen, kan et medlem ikke

modsætte sig forbedringens gennemførelse.

 

 

FORANDRINGER:

 

§ 11.

 

Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden.

 

Inden forandringen udføres, skal den anmeldes til bestyrelsen. Arbejder, der kræver

byggetilladelse, kan ikke iværksættes, før byggetilladelsen har været forevist bestyrelsen.

 

UDLEJNING m.v.:

 

§ 12.

 

En andelshaver kan helt eller delvist udleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang, som en

lejer kan efter lejeloven. Herudover kan en andels­haver kun udleje eller udlåne sin lejlighed med

bestyrelsens tilladelse.

 

HUSORDEN:

 

§ 13.

 

Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden husdyrhold m.v.

 

OVERDRAGELSE AF ANDELEN:

 

§ 14.

 

Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han berettiget til at overdrage sin andel

i overensstemmelse

Med stk. 2. Bestyrelsen skal god­kende den nye andelshaver.

Andelen overføres efter følgende rækkefølge:

 

a)

 

Overdrageren kan indstille sin efterfølger, når overdragelsen sker til en person, med hvem

han er beslægtet i lige op og nedstigende linie, til husstandsmedlemmer eller ved bytning.

 

b)

 

Andelshaveren kan ved testamente eller ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen indstille sin

efterfølger blandt samme kreds som nævnt un­der a), jfr. dog §20, stk. l og 2, vedrørende

efterlevende ægtefælle.

 

c)

 

Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret

efter anciennitet, som indtegnet på venteli­ste. Andelshavere indtegnet inden 3 måneder efter

foreningens stiftel­se har dog indbyrdes anciennitet efter, hvor længe de har boet i ejen­dommen.

 

d)

 

Dernæst kommer andre i betragtning, der indstilles af overdrageren.

 

e)

Bestyrelsen afgør i øvrigt, hvorledes ikke-medlemmer af andelsboligfor­eningen

skal komme i betragtning.


 

 

OVERDRAGELSESSUN:

 

§ 15.

 

Prisen for. andelen skal godkendes af bestyrelsen efter lovgivningens reg­ler herom.

 

§ 16.

 

Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grund­lag af en opgørelse,

udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrel­sen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsestilstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold.

Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten.

Skønsmanden skal ved besigtigelsen af lejligheden indkalde både den pågæl­dende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderings rapport , hvor prisberegningen specificeres og begrundes.

Skønsmandens vurdering er bin­dende for såvel andelshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skøn­net skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved skønnet.

 

 

FREMGANGSMÅDEN:

 

§ 17.

 

(Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsbo­ligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens. seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummens beregning med specifi­kation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar.

Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber om pris fastsættelse, om finansieringshjælp for erhver­veren, om straf samt om erhververens ret til at hæve eller kræve prisen

nedsat ved overtrædelse af lovens regler om prisfastsættelse.

 

Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der for­synes med bestyrelsens

påtegning om godkendelse.

Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan be­stemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular. Be­styrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris til­bagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt.

 

Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen er ved afregningen over for den fraflyttende andelshaver be­rettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter o.lign.

Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere beret­tiget til at tilbageholde et rimeligt

beløb til dækning af køberens even­tuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsen.

 


Snarest muligt efter køberens overtagelse af lejligheden skal denne med bestyrelsen gennemgå

lejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsestilstand eller ved

forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden.

 

Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes

rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først

udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

 

§ 18.

 

Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lej­lighed indstillet en anden i sit sted,

eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal

over­tage andel og lejlighed og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som

anført i §17.

 

§ 19.

 

En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at over­drage sin andel helt eller delvis til et husstandsmedlem. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse af godkendelse

skal be­grundes skriftligt.

 

§ 20.

 

DØDSFALD:

 

Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemsskab og be­boelse af lejligheden.      

 

Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemsskab og beboelse, har han ret til efter reglerne i

§14 at indstille, hvem der skal overtage an­del og lejlighed.

 

Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret i henhold til stk. l og stk. 2,

skal overdragelse ske efter reglerne i §14, stk. 2. erhververen skal også i dette tilfælde godkendes af

bestyrel­sen, ligesom prisen for overtagelsen skal godkendes.

 

SAMLIVSOPHÆVELSE:

 

§ 21.

 

Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, beret­tiget til at fortsætte medlemsskab og beboelse af lejligheden.

 

Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter lejligheden, skal hans ægtefælle indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer ret­ten til boligen. I modsat fald bestemmer bestyrelsen, hvem der skal over­tage andel og lejlighed

efter reglerne i §14.

 

Reglerne i stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for personer, der i mindst 2 år har haft fælles

husstand med andelshaveren.

 

 

 

OPSIGELSE:

 

§ 22.

 

Andelshaverne kan ikke opsige medlemsskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i §§14-20 om overførsel af andel.   

 

EKSKLUSION:

 

§ 23.

 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans brugsret til ophør i følgende tilfælde:                

 

1.              Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud og medlemmet ikke har be­talt det skyldige beløb senest

3 dage efter, at skriftligt påkrav her­om er kommet frem til medlemmet.

 

2.              Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtige t re­stancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.

 

3.              Når et medlem groft forsømer sin vedligeholdelsespligt.

 

4.              Når et medlem gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter le­jelovens bestemmelser

berettiger ejeren til at hæve lejemålet.

 

Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i §18.

 

 

GENERALFORSAMLING:

 

§ 24.

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets

udløb med følgende dagsorden:

 

1.              Bestyrelsens beretning.

2.              Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

godkendelse af årsregnskabet.

3.              Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

4.              Forslag.

5.              Valg til bestyrelsen.

6.              Valg af administrator.

7.              Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af forenin­gen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

 

Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere årsregnskabet, revi­sor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.

 

§ 25.

 

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

 

Forslag, som ønskes behandlet generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaverne ved opslag eller lignende måde senest 4 dage før general­forsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

 

Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Administrator og revisor samt repræsentanter for an­delshaverne har adgang til at deltage i og tage ordet generalforsamlin­gen.

 

Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem eller en anden andelshaver. Ingen kan stemme ved mere end en fuldmagt.

 

§ 26.

 

Beslutninger generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberetti­gede ved simpelt. flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændring, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være tilstede.

 

Forslag om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens .op­løsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af med­lemmerne er tilstede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne tilstede generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de frem­mødte for forslaget, kan der indkaldes .til ny generalforsamling, og på den­ne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.

 

§ 27.

 

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren skriver protokol­lat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.

 


BESTYRELSEN:

 

§ 28.

 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige le­delse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

 

Den af generalforsamlingen valgte administrator skal forestå ejendommens almindelige økonomi.

 

§ 29.

 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Bestyrelsens formand vælges af general­forsamlingen, men iøvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en næst­formand og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden to suppleanter.

 

Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og dis­ses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en person fra hver husstand.

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. på den stiftende general­forsamling vælges to bestyrelsesmedlemmer, dog kun for et år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder supple­anten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. så­fremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun' for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

 

§ 30.

 

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lig­nende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

 

. o

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

 

I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

 

§ 31.

 

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i hans forfald, af næstfor­manden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 1 medlem af besty­relsen begærer det.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, her­under formanden

eller næstformanden, er tilstede.

 

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemme­flerhed.

Står stemmerne lige, gør formandens eller, i hans forfald, næst­formandens stemme udslaget.

 


§ 32.

 

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved salg eller pantsætning

af fast ejendom skal tillige administrator medunderskrive.

 

 

REGNSKAB OG REVISION:

 

§ 33.

 

Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regn­skabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen.

 

I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes en beregning på statusdagen af værdien af samtlige andele i foreningen i overensstemmelse med reglerne i §15 samt af andelens forventede værdistigning pr. måned, indtil næste årsregnskab foreligger. Beregningens resultat anføres som no­te til regnskabet i såvel absolutte tal som i procent af indskudskapitalen.

 

§ 34.

 

Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og lik­viditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

OPLØSNING:

 

§ 35.

 

Opløsningen ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af ge­neralforsamlingen.

 

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling, den 10/3-1981. Andelsboligforeningen Bakkegårds Alle 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bestyrelsen:

 

10031981 - 11.057 - AH/KJ - ID: FVII/J