Låneadgangen i forhold til  foreningens vedtægter
I de allerfleste vedtægter er der i dag forbud mod pantsætning og udlæg. Alle typer af sådanne forbud ophæves fra 1. januar 2005.

Det gælder også, selvom foreningen ikke formelt har ændret sine vedtægter på en generalforsamling.

Der er dog en enkelt undtagelse. Andelsboligforeningen kan på en generalforsamling ændre sine vedtægter, så den enkelt andelshaver kun kan belåne sin andelsbolig svarende til 80% af pantets værdi på lånetidspunktet. Foreningen kan ikke vedtage en anden grænse end 80%.

"Pantets værdi" er andelen i foreningens formue med tillæg af værdien af forbedringer og særskilt tilpasset/installeret inventar.

Inden foreningen vedtager at indsætte en 80%-grænse i sine vedtægter, bør den imidlertid overveje for og imod. ABFnyt nr. 4/2004 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation anfører bl.a.:

ABF har i oktober 2004 udsendt nye standardvedtægter, både for andelsboliger i den ældre boligmasse og nybyggede andelsboliger. I de nye vedtægter tages højde for den nye lov. Som standardbestemmelse er der ingen 80%-grænse, men ABF har medtaget en alternativ formulering, der evt. kan vedtages, hvis foreningen ønsker at indføre grænsen.

ABF's nye standardvedtægter kan ses på www.abf-rep.dk

Hvilken type lån kan du optage?
Du optager lånet som et traditionelt boliglån i et pengeinstitut. Derimod giver lovgivningen dig ikke mulighed for at optage realkreditlån.

Hvor meget kan du låne?
Som udgangspunkt er det dig, der i samråd med dit pengeinstitut finder en finansieringsløsning, der er tilpasset dine behov. Det er dit pengeinstitut, der vurderer, om lånet har tilstrækkeligt sikkerhed i din andelsbolig.

Som beskrevet ovenfor kan andelsboligforeningen dog have bestemt i sine vedtægter, at der kun kan optages lån inden for en grænse på 80% af pantets værdi.  Det lån, du optager, skal så – sammen med evt. andre lån med pant i andelen – ligge inden for 80% af din andel i foreningens formue med tillæg af værdien af forbedringer og særskilt tilpasset/installeret inventar i din andelsbolig.

Hvad kan du låne til?
Loven sætter ingen grænser for, hvad du kan optage lån til.  Oftest vil det antagelig være for at finansiere købet af din andelsbolig, eller hvis du vil modernisere boligen, men det er ingen betingelse.

Foreningen kan ikke vedtage, at der skal være begrænsninger i, hvad andelshaverne kan optage lån til mod pant i deres boliger.